Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Objektivat e shoqatës

Puna e SH.G.P.K-së është fokusuar në pesë fusha strategjike që paraqesin edhe pesë shtyllat programore të Shoqatës. Qëllimi i Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës është krijimi i një shoqate përkrahëse të barazisë gjinore dhe kontributit të vlefshëm që gratë police japin për të siguruar llogaridhënie, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe çështjeve të sigurisë si të grave ashtu dhe të burrave. Misioni i Shoqatës ka të bëje me fuqizimin e rolit dhe pozitës së Gruas në Policinë e Kosovës, vetëdijesimin mbi çështjet që prekin gratë, promovimin e barazisë gjinore, zhvillimin profesional dhe promovimin ndërkombëtar të shoqatës dhe grave police të Kosovës. 

Pesë shtyllat kryesore apo objektivat strategjike të Shoqatës në veprimtarinë e saj, janë si vijon: 

  1. Ngritja e vetëdijes dhe adresimi i çështjeve në interes për gratë në kuadër te Policisë së Kosovës dhe shoqërisë 
  2. Promovimi dhe ndihma në zbatimin e parimeve të barazisë gjinore dhe mos-diskriminimit në Policinë e Kosovës 
  3. Përkrahja e zhvillimit te vazhdueshëm profesional të grave në Policinë e Kosovës 
  4. Pjesëmarrja në rrjetet dhe nismat profesionale dhe sociale në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar 
  5. Promovimi dhe mbrojtja e mirëqenies shëndetësore dhe psiko-sociale të grave në Policinë e Kosovës.
Me shumë...